Dr. med. Christian Scholz

Tel. 08349-666

Aufklärung nach dem Infektionsschutzgesetz

Aufklärung nach dem Infektionsschutzgesetz.

Belehrung gemäß §43 Abs. 1 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (ISFG)